مهمترین اقدامات گشتا :شناسایی اکثر مسیرهای طبیعت گردی برای دوچرخه سواری در استان تهران و استانهای همجوار برای اولین از سال 1381 ***کسب مقام دوم کشوری در مسابقات لیگ برتر کشوری در سال 1385 ***افتتاح پایگاه اطلاع رسانی در سال 1381 برای ارتقا فرهنگ دوچرخه سواری در کشور ***تالیف و انتشار کتاب جامع تمام رنگی دوچرخه کوهستان برای اولین بار توسط گشتا

فیلم تنظیم کمک فنر جلو و عقب

6816 x served & 3053 x viewed

فیلم تنظیم کمک فنر جلو و عقب

در این فیلم می آموزد که چگونه کمک عقب کار می کند و چگونه باید آنها را تنظیم کنید . به خصوص تنظیم ریباند کمک که برای بسیاری از دوستان جای سوال هست.

در کمک های بادی باید نصبت به بروشور کارخانه سازنده کمک جلو و در مورد عقب بروشور کارخانه سازنده تعیین کننده نیست و بروشور کارخانه سازنده تنه دوچرخه ملاک عمل است . چون مهندسین آن کارخانه نسبت به طراحی و فشارهای وارده و محل قرار گرفتن کمک میزان درجه باد آنرا مشخص می کنند . باد فقط توسط تلمبه مخصوص کمک باید تزریق شود و تلمبه یا پمپ باد هیچ کدام کار گشا نیست . باد داخل کمک ها به مانند تیوپ دوچرخه نیست که در برخی موارد دوستان باد تیوپ را کم و زیاد می کنند تا نرمتر و سفت تر شود .دوستی داشیم در جریان سفری هوس می کند به مانند باد تیوپ باد کمک فنر را کم کند تا نرمتر شود و بدون ابزار لازم و با دست اقدام به این کار کرد که در کسری از ثانیه کل باد کمک فنر خالی شد و ناچار شد به جهت نبود تلمبه مخصوص بر روی کمک بدون باد ادامه مسیر بدهد که امر موجب آسیب دیدن کپسول کمک فنر شد و به جهت نایاب بودن کپسول ناچار به تعویض کل کمک فنرش شد . کم کردن باد فقط با تلمبه باید انجام بپذیرد که تلمبه های مخصوص خود دکمه کم کردن باد را به میزان یک درجه را دارند .