مهمترین اقدامات گشتا :شناسایی اکثر مسیرهای طبیعت گردی برای دوچرخه سواری در استان تهران و استانهای همجوار برای اولین از سال 1381 ***کسب مقام دوم کشوری در مسابقات لیگ برتر کشوری در سال 1385 ***افتتاح پایگاه اطلاع رسانی در سال 1381 برای ارتقا فرهنگ دوچرخه سواری در کشور ***تالیف و انتشار کتاب جامع تمام رنگی دوچرخه کوهستان برای اولین بار توسط گشتا

مقالات دوچرخه سواری

نکات طراحی پارکینگ در مسیرهای دوچرخه سواری شهری

269 x served & 128 x viewedفقدان فضای امن کافی باعث می شود، بسیاری ازمردم از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقلاساسی استفاده نکنند و پارک دوچرخه حتی برایمدت کوتاه به راحتی موجب خراب شدن یا سرقتآن می شود. در واقع برای اختصاص دادن فضاهایمناسب برای پارکینگ دوچرخه لازم است معیار هایخاصی رعایت گردد تا دوچرخه سواران در ...

Read More »

توجه به وضوح مسیر در طراحی مسیر دوچرخه در شهر

179 x served & 42 x viewed– مسیر های دوچرخه برای آگاه ساختن دوچرخهسواران از امکانات پیرامون مسیر باید از وضوحوخوانایی بر خوردار باشد و سعی شود، مسیر به صورت ممتد و مستقیم و در کوتاه ترین فاصله، مبدا ومقصد را به هم متصل سازد. از مسیر های انحرافی کهسفر را زیاد می کند، باید پرهیز کرد. – معابر متقاطع ...

Read More »

توجه به زیبایی مسیر در طراحی مسیر دوچرخه

194 x served & 49 x viewedزیبایی مسیر با توجه به سرعت تردد دوچرخه و یا پایین بودننسبی سرعت آن، توجه به محیط پیرامونی نسبت بهتردد دو چرخه و یا پایین بودن نسبی سرعت آن، توجه به محیط پیرامونی نسبت به تردد با وسایل نقلیهموتوری بیشتر است، بنایراین لزوم رعایت زیباییمسیر و تنوع آن، اهمیت زیادی دارد. در ضمن مسیرهاباید ...

Read More »

توجه به آب و هوادر مسیرهای دوچرخه سواری شهری

راحتی مسیر دوچرخه

156 x served & 25 x viewedقرار گرفتن محیط های شهری در عر ضهای مختلفجغرافیایی و تنوع آب و هوایی که به سبب وجودسیستمهای عمومی، منطقه ای، محلی ایجاد گشتهاست ضرورت توجه به اقلیم مسیر را در مکان هایمختلف می طلبد به طوری که می توان اذعان نمود کهمی باید جزیی ترین عوامل موثر اقلیمی در طراحیواحداث مسیر های دوچرخه ...

Read More »

پیوستگی و ممتد بودن مسیر حرکت دوچرخه

169 x served & 38 x viewedپیوستگی و ممتد بودن مسیر حرکت دوچرخه از لحاظمرتبط کردن کاربری های متنوعی که در سطح شهر هابه صورت پراکنده ایجاد شده است بسیار قابل اهمیتمی باشد وموجب سهولت دسترسی ها برای دوچرخهسوار می گردد.از طرفی مسیر های پیوسته موجبافزایش ضریب ایمنی مسیر و امنیت خاطر استفادهکنندگان می گردد.در نتیجه رعایت پیوستگی مسیرعامل مهمی ...

Read More »

راحتی و آسان بودن مسیر دوچرخه سواری

راحتی مسیر دوچرخه

180 x served & 56 x viewedآسان بودن مسیر باعث می گردد گروه هایی از اجتماعکه دارای توانایی جسمانی محدودتری هستند، بتواننداز آن استفاده کنند. راحتی و آسان بودن مسیر را با معیارهای زیر میسنجند: – دوچرخه حالت فنری ندارد به این دلیل دوچرخهسواری در کف های ناهموار ناراحت کننده است، وجود یک کف سازی محکم و هموار حداقل شرطلازم ...

Read More »

رعایت شیب طولی مسیردر مسیرهای دوچرخه سواری

شیب میسر دوچرخه

247 x served & 107 x viewedرعایت شیب طولی مسیر با توجه به اینکه محیطهای شهری در شرایط مختلفتوپوگرافی قرار گرفته اند و از لحاظ موقعیتجغرافیای نیز متنوع می باشند بنابراین در طراحیمسیر های حمل و نقل با وسایل موتوری و غیرموتوری مانند دوچرخه رعایت یک سری از عواملضرورت دارد که باعث افزایش ایمنی مسیر و آسانبودن مسیر نیز می ...

Read More »

ایمنی مسیرهای دوچرخه سواری در شهرها

167 x served & 52 x viewedوضع ترافیکی وسایل نقلیه موتوری و فشردگی آن درشهر به گونه ای است که دوچرخه سواران برایجلوگیری از صدمه دیدن کمتر با این وسیله نقلیه سفرمی کنند.همانگونه که در یک سیستم فراگیر حمل ونقل عمومی شهری انسان گرا، برای مسافران امکانتبادل وسیله نقلیه هنگام سفر از اتوبوس به مترو و ازخودرو شخصی به اتوبوس ...

Read More »

انواع مسیرهای دوچرخه سواری در شهرها

ضرورت استفاده از مسیر دوچرخه سواری

795 x served & 600 x viewedبا توجه به اینکه مسیر های دوچرخه از مسیر هایپیاده رو و ماشین رو کاملا مجزا باشد و یا به صورتتلفیقی استفاده گردد،متفاوت می باشدکه البته هر مسیری دارای اندازه های خاصی می باشد که به آنپرداخته شده است. مسیر انحصاری این مسیر مستقل و مجزا از مسیر سایر وسایل نقلیه موتوری می باشد ...

Read More »

مزایای استفاده از دوچرخه

139 x served & 28 x viewedمهمترین مزایای استفاده برای رفت و آمد های روزانهیا گذران اوقات فراغت به شرح ذیل می باشد: – درسفرهای کوتاه شهری، سرعت جابه جایی بادوچرخه معمولا از سرعت جا به جایی با اتومبیلکمتر نیست در اوقات شلوغ این سرعت برایدوچرخه عملا بیشتر است. – دوچرخه به جای کمتری برای عبور ( ۰,۲۵ تا ۰,۳ ...

Read More »

ضرورت استفاده از مسیر دوچرخه سواری

گسترش دوچرخه سواری

202 x served & 79 x viewedبا توجه به مشکل اصلی که امروزه در حمل ونقل شهری مشهود است طراحی مسیر های دوچرخه سواری و ضرورت استفاده از مسیر دوچرخه سواری در نظر گرفتن معیارهای استاندارد و صحیح در بافت های مختلف محیط های شهری به ویژه دربافتهای مرکزی شهر و برنامه ریزی فرهنگی در جهت استفاده از دوچرخه به عنوان ...

Read More »