صفحه بعد
     
ahar-آهار11/2/1383 ahar-آهار11/2/1383 ahar-آهار11/2/1383
sohanak-سوهانک 1/3/1383 larدشت لار8/3/1383 larدشت لار8/3/1383
dorfak-درفک 15/3/1383 larدشت لار29/3/1383 tar-دریاچه تار19/4/1383
ramsar-قزوین به رامسر2/5/1383 balade-بلده 4/6/1383 salambar-سلمبار20/6/1383
ahar-1383/8/8آهار kavir-1383/9/6کویر miyankale-1383/9/19میانکاله
     
عکسهای این صفحه توسط دوربین اعضای گروه از نقاط مختلف ایران گرفته شده اند